Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním svých osobních údajů na webu www.linkstation.cz a zakliknutím políčka s větou „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“ vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů (jak jsou dále definovány) v dále uvedeném rozsahu a za uvedených podmínek.

Osobní údaje, které budou zpracovány: Jméno a příjmení, název společnosti, ve které pracujete, pracovní pozice, telefonní číslo, pracovní emailová adresa. Kromě těchto údajů, které sami vyplňujete, budou zpracovány také údaje získané z našeho systému na webu www.linkstation.cz, které zahrnují oblasti Vašeho zájmu, které jsou vyhodnocovány podle Vaší aktivity na tomto webu, a vaše IP adresa (dále jen „Osobní údaje“)

Vyplněním svých osobních údajů na webu www.linkstation.cz a zakliknutím políčka s větou „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů“ rovněž výslovně vyjadřujete svůj souhlas s automatizovaným zpracováním svých osobních údajů, které je prováděno prostřednictvím nástrojů na webu www.linkstation.cz. Tyto nástroje sledují a zaznamenávají oblasti Vašeho zájmu a Vaši aktivitu na tomto webu.

 

Informace podle ustanovení Článku 13 a 14 a 15 až 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

Správcem Osobních údajů je společnost LinkStation s.r.o., se sídlem Melounová 520/4, Nové Město 120 00 Praha 2. Kontaktní email pro uplatnění práv podle Nařízení u správce je info@linkstation.cz .

Osobní údaje budou zpracovány za účelem nabízení obchodu a služeb (přímého marketingu) ze strany společnosti LinkStation s.r.o., dále za účelem zasílání  našich sdělení a informování o našich službách a řešeních (dále jen „Účel“). Osobní údaje mohou být zpracovány také k dalším účelům, které jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkStation s.r.o., bod 4 (viz níže).

Osobní údaje budou k uvedenému Účelu zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje mohou být předány ostatním společnostem v rámci skupiny LinkStation s.r.o..  Informace o dalším zpracování Osobních údajů v celé skupině LinkStation s.r.o. následuje za tímto informovaným souhlasem – viz Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkStation s.r.o.. Osobní údaje mohou být dále předány společnosti LinkStation s.r.o., se sídlem Melounová 520/4, Nové Město 120 00 Praha 2, případně jiné společnosti, která provádí telemarketingovou činnost. V případě změny provede správce aktualizaci těchto informací a zveřejní je na webových stránkách www.linkstation.cz.

V rámci předávání Osobních údajů ve skupině LinkStation s.r.o. mohou být Osobní údaje předány i do třetích zemí (tj.mimo EU), a to do všech zemí, kde má skupina LinkStation s.r.o., pobočku nebo nějakou formu zastoupení. Předání jiným společnostem ve skupině LinkStation s.r.o. se uskutečňuje na základě smlouvy uzavřené mezi všemi společnostmi, které jsou součástí skupiny LinkStation s.r.o.. Tato smlouva obsahuje standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou Komisí, kdy tyto standardní doložky tvoří vhodnou záruku ve smyslu článku 46 Nařízení. V případě zájmu o další informace v této souvislosti nás prosím  kontaktujte na výše uvedeném kontaktním emailu.

Osobní údaje budou k výše uvedenému Účelu zpracovávány až do odvolání souhlasu, resp. vznesení námitky ze strany subjektu údajů proti zpracování Osobních údajů.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým Osobním údajům. Dále má právo žádat jejich opravu, pokud jsou nepřesné, nebo výmaz, pokud je dán některý z důvodů uvedených v článku 17 Nařízení. Existují-li důvody stanovené Nařízením, má subjekt údajů také právo žádat omezení zpracování Osobních údajů, a pokud existují důvody týkající se jeho konkrétní situace, má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž právo získat Osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost Osobních údajů). Pro uplatnění těchto práv je nutné obrátit se na kontaktní email správce uvedený výše.

Souhlas je možné kdykoli odvolat, a to emailem, na kontaktní emailové adrese: info@linkstation.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Vzhledem k tomu, že Osobní údaje jsou zpracovávány především za Účelem přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování podle článku 21 odstavec 2 Nařízení. Nechcete-li, aby Vaše údaje byly dále pro tyto účely zpracovány, informujte nás prosím na kontaktním emailu: info@linkstation.cz.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno Nařízení, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz .

Při zpracování Osobních údajů bude docházet k automatizovanému zpracování a profilování. Automatizované zpracování a profilování je prováděno prostřednictvím nástrojů na webu www.linkstation.cz. Tyto nástroje sledují a zaznamenávají oblasti Vašeho zájmu a Vaši aktivitu na tomto webu. Takto sesbírané údaje systém vytřídí a seřadí do skupin podle preferovaných zájmů z oblasti IT řešení (např. do skupiny, která má zájem o informace z oblasti bezpečnosti sítí apod.). Na základě tohoto automatizovaného zpracování budete dostávat pouze takové marketingové materiály, které odpovídají Vašim profesním zájmům a preferencím. O automatizovaném zpracování na našich webových stránkách viz také níže v Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkStation s.r.o. – bod 10 „Soubory cookie a podobné technologie“.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím info@linkstation.cz

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkStation s.r.o.

1. Úvod

 

Společnost LinkStation s.r.o., její pobočky a dceřiné společnosti (dále jen „LinkStation s.r.o.“) chápou důležitost ochrany vašich osobních údajů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů určuje, jak LinkStation s.r.o. spravuje vaše osobní údaje, a vztahuje se na webové stránky LinkStation s.r.o., které se na něj odkazují. Některé stránky LinkStation s.r.o. mohou mít svá vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů, které budou platit do té míry, pokud nedojde k rozporu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme

 

Když s námi spolupracujete, můžeme o vás shromažďovat osobní údaje. Můžete si zvolit možnost údaje neposkytovat, když jsou od vás žádány.   Pokud se však rozhodnete své osobní údaje neposkytnout, ale budou nezbytná k tomu, abychom vám poskytli naše řešení a služby nebo přístup na naše webové stránky, možná to nebudeme schopni udělat.

V závislosti na stupni spolupráce mohou námi shromažďované údaje zahrnovat:

  • vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a další kontaktní údaje,
  • přihlašovací údaje a informace o vašem účtu pro účely ověřování a přístup k účtu,
  • vaše marketingové preference,
  • demografické údaje, jako je vaše pohlaví, věk, země a preferovaný jazyk,
  • údaje o tom, jak vy, váš počítač nebo zařízení komunikujete s LinkStation s.r.o., včetně webových stránek, které navštěvujete, když používáte naše webové stránky a zařízení, údaje o připojení a konfiguraci.

Obecně o vás neshromažďujeme citlivé osobní údaje, včetně informací týkajících se vašeho zdravotního stavu, náboženství, politického přesvědčení, rasy nebo sexuální orientace, pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo pokud to od nás nevyžaduje zákon.

Pokud propojujeme další údaje s vašimi osobními údaji, považujeme tyto propojené údaje za osobní údaje.

 

3. Jak shromažďujeme osobní údaje

 

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat různými způsoby, když s námi navážete spolupráci včetně toho, když:

  • zakoupíte naše řešení a služby,
  • si u nás vytvoříte účet,
  • zpracujeme objednávky a platební transakce,
  • odpovíme na vaše dotazy a požadavky,
  • dojde ke komunikaci mezi vámi a našimi zástupci,
  • od vás získáme zpětnou vazbu o našich řešeních a službách,
  • řídíme naše administrativní a obchodní funkce,
  • se zaregistrujete na naše akce, workshopy a semináře,
  • se zapíšete do našeho seznamu adresátů a přihlásíte k odběru informačních bulletinů,
  • vám nabízíme naše řešení a služby,
  • vstoupíte na naše webové stránky a používáte je,
  • požádáte o zaměstnání u nás.

Můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje z externích zdrojů a od třetích stran, včetně veřejných databází, obchodních partnerů, s nimiž nabízíme služby společné značky nebo se zabýváme společnými marketingovými aktivitami, a od třetích stran, které poskytují rozšíření seznamu nebo podobné služby, v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

Při používání našich webových stránek můžeme my a třetí strany, které jsme najali, automaticky shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, a to prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Další informace naleznete v níže uvedené části „Soubory cookie a podobné technologie“.

 

4. Účely, pro které shromažďujeme a používáme osobní údaje

 

Osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem:

  • zasílání našich sdělení,
  • vytváření, řízení a udržování obchodních vztahů,
  • reagování na dotazy a žádosti,
  • rozvíjení, zajišťování a zlepšování našich služeb a řešení,
  • informování o našich službách a řešeních,
  • získání od vás zpětné vazby o našich službách a řešeních,
  • poskytnutí vám personalizovanější zkušenosti, když s námi komunikujete,
  • vykonání administrativních a obchodních funkcí,
  • aktualizace našich záznamů a aktualizace kontaktních údajů,
  • možnosti efektivně využívat a zlepšovat naše webové stránky,
  • sestavení statistiky využívání webových stránek,
  • umožnění přihlásit se k odběru informačních bulletinů (newsletterů) a zapsat se na seznam adresátů,
  • umožnění registrovat se na akce, workshopy a semináře společnosti LinkStation s.r.o.,
  • náboru zaměstnanců,
  • posouzení výkonnosti našich webových stránek a zlepšit jejich fungování,
  • zpracování otázek týkajících se ochrany osobních údajů, obav a stížností a reakce na ně,
  • splnění právních a smluvních závazků.

 

5. Sdílení vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro výše uvedené účely s:

  • našimi pobočkami a dceřinými společnostmi,
  • obchodními partnery, prodejci nebo dodavateli, kteří poskytují požadované služby nebo zprostředkovávají transakce, mimo jiné včetně zpracování objednávek, asistence při činnostech souvisejících s prodejem nebo poprodejní podpory a poskytování podpory zákazníkům. Veškeré třetí strany, se kterými sdílíme osobní údaje, jsou na základě smluv povinny zavést příslušná opatření na ochranu a zabezpečení osobních údajů a nesmějí používat osobní údaje za jiným účelem, než je účel, pro který jim byl poskytnut přístup,
  • v souvislosti s jakýmkoli společným podnikem, fúzí, prodejem majetku společnosti, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo nabytím celého nebo části našeho podniku jinou společností nebo pro jinou společnost,
  • v reakci na žádost o informace předloženou příslušným orgánem v souladu s příslušným právním předpisem, nařízením nebo soudním procesem, nebo pokud to právní předpisy, nařízení či soudní proces vyžadují,
  • tam, kde je to nezbytné k zajištění soudních řízení, soudních příkazů nebo správních rozhodnutí,
  • za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti LinkStation s.r.o., jejích obchodních partnerů, vás nebo jiných osob, nebo jak jinak mohou platné právní předpisy vyžadovat,
  • tam, kde souhlasíte se sdílením svých osobních údajů.

 

6. Převádění

 

LinkStation s.r.o. jako globální společnost může převádět vaše osobní údaje do zemí, kde podnikáme, v souvislosti s výše uvedenými účely a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud vaše osobní údaje převedeme z místa v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo ze Švýcarska do země mimo EHP nebo mimo Švýcarsko a tato země neposkytuje úroveň ochrany osobních údajů, kterou Evropská komise („Komise“) považuje za odpovídající, budeme dodržovat standardní smluvní doložky schválené Komisí a právní předpisy na ochranu osobních údajů platné v EHP, což vám poskytuje následující práva:

  • když společnost LinkStation s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete kdykoli svůj souhlas k dalšímu zpracování odvolat,
  • můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, které o vás uchováváme, a o jejich opravu,
  • můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
  • můžete podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv týkajících se ochrany vašich osobních údajů nebo k ohrožení vašich osobních údajů.
  • Pokud společnost LinkStation s.r.o. převádí vaše osobní údaje třetím stranám, vyžaduje, aby tyto třetí strany s ní uzavřely dohody, které obsahují standardní smluvní doložky (nebo jiný mechanismus přenosu dat schválený Komisí).

 

7. Zabezpečení vašich osobních údajů

 

LinkStation s.r.o. se zavázala chránit vaše osobní údaje před zneužitím, ztrátou, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním pomocí kombinace fyzických, administrativních a technických zajištění a ve smlouvách vyžaduje, aby třetí strany, kterým vaše osobní údaje předáváme, učinily totéž.

Když odesíláte nebo zadáváte své osobní údaje on-line, měli byste si být vědomi, že internet není zcela bezpečný. Společnost LinkStation s.r.o. nemůže zcela zaručit zabezpečení osobních údajů, které odesíláte nebo zadáváte on-line.

 

8. Direct marketing

 

Můžete si zvolit, zda chcete přijímat marketingová sdělení od společnosti LinkStation s.r.o. e-mailem, SMS, poštou nebo telefonem. Dokonce, i když jste dříve souhlasili, můžete se kdykoli rozhodnout svůj souhlas se zasíláním marketingových materiálů od nás odvolat a spravovat své preference ohledně komunikace prostřednictvím:

  • pokynů pro odhlášení odběru, které jsou součástí každého marketingového e-mailu nebo textové zprávy SMS od nás,
  • zaslání e-mailu na adresu info@linkstation.cz, nebo
  • napsáním dopisu na adresu LinkStation s.r.o., Melounová 520/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, s uvedením všech podrobností a popisu marketingového materiálu, který od nás už nechcete dostávat. Vaší žádosti vyhovíme, jakmile to bude rozumně proveditelné.
  • Pokud odvoláte svůj souhlas ze zasíláním marketingových sdělení od nás, můžeme vám stále posílat administrativní zprávy v rámci vašeho průběžného využívání našich webových stránek, řešení nebo služeb.

Neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám, které nejsou součástí naší skupiny, pro účely direct marketingu, ani je neprodáváme, nepronajímáme, nedistribuujeme ani jinak komerčně nezpřístupňujeme žádné třetí straně.

 

9. Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat nebo odstranit

 

Pokud si přejete získat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, opravit je, aktualizovat, zablokovat nebo odstranit, napište nám prosím na kontakty uvedené na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odpovíme vám v přiměřené lhůtě a nejpozději do 30 dnů od data vašeho požadavku.

 

10. Soubory cookie a podobné technologie

 

Při přístupu na naše webové stránky používáme soubory cookie (malé textové soubory obsahující jedinečné ID, které jsou umístěny na vašem PC nebo zařízení) a podobné technologie včetně skriptů, vložených webových odkazů, webových signálů, lokálních sdílených objektů (flash cookie) a lokálních úložišť (HTML 5), které nám pomáhají s těmito věcmi:

  • umožnění vašeho přihlášení,
  • vaše ověření,
  • sledování informací, které jste nám poskytli,
  • zlepšování vašeho prohlížení webu,
  • přizpůsobení našich interakcí s vámi,
  • ukládání a správa vašich preferencí a nastavení,
  • sestavování statistických údajů,
  • analýza výkonu a použitelnosti našich webových stránek,
  • měření vzorů návštěvnosti webových stránek,
  • stanovení, které oblasti našich webových stránek byly navštíveny.

Tyto technologie shromažďují informace, které váš prohlížeč pošle našim webovým stránkám, včetně typu prohlížeče, informace o vaší adrese IP (jedinečný identifikátor přiřazený k vašemu počítači nebo zařízení, který dovoluje počítači nebo zařízení komunikovat přes internet), společně s datem, časem a trvání vaší návštěvy, zobrazenými stránkami a odkazy, na které kliknete.

 

11. Odkazy na webové stránky a aplikace třetích stran

 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a aplikace provozované třetími stranami. Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruky týkající se postupů ochrany osobních údajů u jiných webových stránek nebo aplikací třetích stran a neodpovídáme za obsah ani prohlášení třetích stran o ochraně osobních údajů. Vaše používání takových webových stránek a aplikací podléhá příslušným prohlášením třetích stran o ochraně osobních údajů.

 

12. Uchovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo pro splnění zákonných povinností, vyřešení sporů, ochranu našich aktiv nebo vymáhání smluv. Doby uchovávání se liší podle účelu. Kritéria, která používáme k určení doby uchovávání, zahrnují, zda:

  • jsme v souladu se zákonem, smluvním nebo jiným závazkem povinni uchovávat osobní údaje, a to i podle zákonů o uchovávání údajů, jako součást vyšetřování nebo pro účely soudních sporů,
  • jsou osobní údaje potřebné pro poskytování našich řešení a služeb, včetně zlepšování výkonu a udržování přesných obchodních a finančních záznamů,
  • existují automatizované prostředky, které vám kdykoli umožňují přístup k vašim osobním údajům a jejich odstranění. Obecně uchováme osobní údaje kratší dobu, pokud toto není ten případ,
  • osobní údaje jsou citlivými osobními údaji; v takovém případě je obvykle uchováváme kratší dobu,
  • jste souhlasili s tím, že budeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu; v takovém případě budeme uchovávat osobní údaje v souladu s vaším souhlasem.

 

13. Změny našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Čas od času můžeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Pokud tak učiníme, revidovanou verzi zveřejníme spolu s aktualizovaným datem revize.

 

14. Jak nás kontaktovat

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně způsobu zpracování vašich osobních údajů v LinkStation s.r.o., máte-li obavy ohledně ochrany osobních údajů nebo chcete-li podat stížnost, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na následujících kontaktech:

E-mail: info@linkstation.cz
Poštovní adresa: LinkStation s.r.o., Melounová 520/4, Nové Město, 120 00 Praha 2
Data Privacy Officer
LinkStation s.r.o., Melounová 520/4, Nové Město, 120 00 Praha 2
2021

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno 7. 9. 2018.