vop

Všeobecné podmienky spoločnosti LinkStation s.r.o. na poskytovanie TV služieb cez internet

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Obchodná spoločnosť LinkStation s.r.o. so sídlom Melounová 520/4, Nové Město 120 00 Praha 2, Česká republika (ďalej len „Poskytovateľ“) je obchodná spoločnosť poskytujúca vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v Slovenskej republike a v Českej republike službu Linkstation, ktorá pozostáva zo (i) zaraďovania programových služieb do príslušných programových balíčkov, (ii) zabezpečenia distribúcie programových služieb (prevádzkovanie prevzatého vysielania) na základe zmlúv s vysielateľmi alebo inými osobami majúcimi právo disponovať s programovými službami ich vysielateľov a osobami oprávnenými poskytovať služby elektronických komunikácií, (iii) sprístupnenia televíznych programov prostredníctvom internetového pripojenia (ďalej len „služba Linkstation“). Poskytovateľ poskytuje službu Linkstation za podmienok dohodnutých v osobitných zmluvách uzatvorených medzi Poskytovateľom a jednotlivými vysielateľmi programových služieb alebo tretími osobami majúcimi právo disponovať s programovými službami ich vysielateľov. Súčasťou služby Linkstation nie je zabezpečenie internetového pripojenia Užívateľa a poskytovateľ teda nenesie zodpovednosť za kvalitu služby vyplývajúcej z nedostatočnej rýchlosti a stability internetového pripojenia.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou Zmluvy o poskytovaní služby uzatvorenej medzi Poskytovateľom na strane jednej a  Užívateľom služby Linkstation na strane druhej (ďalej len „Zmluva“). Uzatvorením Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Užívateľovi službu Linkstation, za čo sa Užívateľ zaväzuje v prípadoch stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach uhrádzať Poskytovateľovi cenu za poskytnutú službu v súlade s aktuálnym cenníkom.
3. Zmluva o poskytovaní služby Linkstation je uzatvorená momentom, v ktorom dôjde na základe žiadosti Užívateľa k aktivácií príjmu programových služieb.

2. DEFINÍCIA POJMOV
Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
„cenník“ je cenník obsahujúci poplatky a odplatu za produkty a služby poskytované Poskytovateľom; ceny v ňom uvedené sú uvedené vrátane všetkých poplatkov a daní. Cenník je zverejnený na webovej stránke www.linkstation.cz;
„GDPR“ je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);
„miesto inštalácie“ je miesto, kde bude služba Linkstation Užívateľom používaná. V závislosti od miesta inštalácie sa môže líšiť ponuka programov;
„podmienky“ tieto všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby Linkstation pre miesto inštalácie, ktorým je Slovenská republika alebo Česká republika;
„poplatky“ sú peňažné čiastky stanovené v aktuálne platnom cenníku na stránke www.linkstation.cz, ktoré nie sú viazané a zo strany Poskytovateľa účtované za poskytovanie prístupu k programom a službám, ale sú účtované výlučne za prevádzku, správu, technické zabezpečenie a podporu poskytovania (vrátane prevádzkovania zákazníckeho servisu) služby Linkstation;
„Užívateľ“ je fyzická osoba staršia 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Poskytovateľom Zmluvu a využíva službu Linkstation;
„vyššia moc“ je akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení povinností stanovených Zmluvou a týmito podmienkami, ak nemožno rozumne predpokladať, že by strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, alebo by v čase vzniku záväzku takúto prekážku predvídala. Vyššou mocou sú napr. vojenské udalosti, sabotáž, teroristický útok, povstanie, prírodná katastrofa, závažné problémy v zásobovaní energií, porucha družice, opatrenia či obmedzenia štátu registrácie vysielateľa pri vysielaní programov apod.;
„zákaznícky servis“ je informačné centrum pre Užívateľov, kde sa Užívatelia môžu v pracovných dňoch v určenej dobe informovať o službe, objednávať služby, hlásiť poruchy, zmeny a pod.:
„záujemca“ je fyzická osoba, ktorá má záujem o uzavretie Zmluvy.
„Zmluva“ je Zmluva o poskytovaní služby Linkstation uzatvorená medzi Poskytovateľom a Užívateľom, predmetom plnenia ktorej je poskytovanie služby Linkstation v súlade s týmito podmienkami;
„zmluvné strany“ je spoločné označenie pre Poskytovateľa a Užívateľa;
„zvolený program“ je program podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa šírený na území Slovenskej republiky v závislosti od územného obmedzenia, ku ktorému má Užívateľ prístup na základe Zmluvy.

3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY LINKSTATION
1. Poskytovateľ sa na základe Zmluvy zaväzuje umožniť Užívateľovi príjem zvolených programov a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú definované týmito podmienkami a Užívateľ sa zaväzuje užívať službu Linkstation za podmienok stanovených týmito podmienkami, a uhrádzať poplatky a stanovené týmito podmienkami.
2. Poskytovateľ poskytuje službu Linkstation v závislosti od miesta inštalácie, svojich technických možností a podmienok územného obmedzenia vysielateľov jednotlivých programových služieb.
3. Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie služby Linkstation záujemcovi či Užívateľovi, ak poskytovanie služby Linkstation je zo strany Poskytovateľa v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov, a/alebo jej uzavretie by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Českej republiky.
4. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutnú dobu v potrebnom rozsahu prerušiť, resp. obmedziť poskytovanie služby Linkstation, bez toho, aby sa takéto prerušenie alebo obmedzenie považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy a týchto podmienok, a to najmä z dôvodu rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, zo závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, z dôvodu krízových situácii a tiež za účelom výkonu prác potrebných k prevádzke, údržbe a opravám zariadení, prostredníctvom ktorých je služba Linkstation poskytovaná alebo prác potrebných na zabránenie vzniku vád v týchto zariadeniach alebo z dôvodu vyššej moci. Prerušením alebo obmedzením poskytovania služby Linkstation podľa tohto bodu Poskytovateľ nebude v omeškaní, ani inak neporuší svoje povinnosti voči Užívateľovi.
5. Poskytovateľ je zároveň oprávnený zastaviť, dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby Linkstation bez toho, aby sa takéto zastavenie, prerušenie alebo obmedzenie považovali za porušenie Zmluvy a týchto podmienok z nasledujúcich dôvodov:
a) Užívateľ zneužíva poskytovanú službu Linkstation, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie;
b) Užívateľ nezaplatí poplatky, a to až do ich zaplatenia alebo do zániku Zmluvy;
c) Užívateľ podstatným spôsobom poruší ustanovenia Zmluvy, alebo týchto podmienok, a to až do obnovenia dodržiavania Zmluvy alebo týchto podmienok a odstránenia prípadných následkov porušenia Zmluvy alebo týchto podmienok;
d) dôjde k takej zmene technických či prevádzkových podmienok prenosu či príjmu signálu, že Poskytovateľ nie je schopný zabezpečiť prenos signálu a jeho riadny príjem u Užívateľa bez súčinnosti Užívateľa.
6. Poskytovateľ opätovne obnoví poskytovanie služby Linkstation v prípade, ak odpadne dôvod zastavenia, prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby Linkstation a nie je dôvodná obava, že sa Užívateľ opakovane dopustí konania, ktoré bolo dôvodom zastavenia, obmedzenia alebo prerušenia poskytovania služby Linkstation.
7. V prípade opätovného poskytovania služby Linkstation po odpadnutí dôvodov stanovených v ods. 5 je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa úhradu nákladov s tým spojených.

4. PRÁVA A POVINNOSTI
1. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä:
a) uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie služby Linkstation, ktorý splní podmienky stanovené týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi;
b) zverejniť na svojej webovej stránke zmenu zmluvných podmienok;
c) poskytovať Užívateľovi informácie o skutočnostiach súvisiacich so službou Linkstation, a to najmä informácie o druhu a rozsahu poskytovanej služby Linkstation a spôsobe jej poskytovania;
d) ak je to možné, akýmkoľvek vhodným spôsobom v predstihu informovať Užívateľa o obmedzení, prerušení a výpadku v umožnenom príjme zvolených programov, s výnimkou mimoriadnych situácií, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Poskytovateľa nemožné;
e) zabezpečovať poskytovanie služby Linkstation na bežnej úrovni a v bežnej kvalite;
f) zabezpečiť ochranu osobných údajov Užívateľa.
2. Poskytovateľ má najmä právo:
a) zmeniť rozsah poskytovanej služby Linkstation, najmä jednostranne meniť skladbu programov bez toho, aby to bol Poskytovateľ povinný osobitne oznamovať Užívateľovi. Programy sú špecifikované na webových stránkach https://www.linkstation.cz a riadia sa aktuálnou programovou ponukou v dobe využívania služieb;
b) na zaplatenie poplatkov za poskytnutú službu Linkstation;
c) overiť si zákonným spôsobom osobné či iné údaje uvedené záujemcom, resp. Užívateľom pri registrácii;
d) na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Užívateľa potrebnej k riadnemu plneniu záväzkov podľa Zmluvy a týchto podmienok;
e) prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie služby Linkstation, najmä pokiaľ Užívateľ porušuje či neplní práva a povinnosti stanovené mu týmito podmienkami a Zmluvou;
3. Užívateľ má právo:
a) na umožnenie príjmu zvolených programov, za predpokladu splnenia podmienok stanovených Zmluvou, týmito podmienkami a cenníkom;
b) na reklamáciu v prípade závadného poskytovania služby Linkstation zo strany Poskytovateľa v súlade s článkom 10 týchto podmienok.
4. Užívateľ sa zaväzuje a je povinný:
a) využívať službu Linkstation výlučne v súlade so Zmluvou, týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi, prípadne pokynmi a návodmi Poskytovateľa;
b) plniť riadne a včas všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto podmienok;
c) poskytovať Poskytovateľovi podľa jeho požiadaviek súčinnosť, ktorá bude potrebná k plneniu záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy a týchto podmienok;
d) písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri registrácii, t. j. najmä zmenu bydliska, telefonického, prípadne e-mailového spojenia, zmenu mena a osôb oprávnených konať v mene Užívateľa, a to najneskôr do siedmych dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny, na adresu pre doručovanie písomností Poskytovateľovi, alebo elektronicky na webe Linkstation, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie svojich povinností v súlade so zmluvou a podmienkami;
e) využívať službu Linkstation výhradne pre svoju vlastnú potrebu, resp. pre potrebu členov svojej domácnosti, a súčasné sa Užívateľ zaväzuje neumožniť a zamedziť používanie služby Linkstation inej osobe bez súhlasu Poskytovateľa;
f) riadne a včas platiť poplatky;
g) uvádzať pravdivé a úplné údaje nutné a potrebné pre Poskytovateľa, aby došlo k naplneniu predmetu Zmluvy, resp. aby Poskytovateľ bol schopný riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto podmienok.

5. CENNÍK
1. Aktuálne platný cenník je vždy zverejnený v sídle Poskytovateľa a na jeho webových stránkach www.linkstation.cz. Ceny uvedené v tomto cenníku sú platné do uverejnenia nového cenníka.
2. Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby predplatného spôsobmi a vo výške stanovenými v aktuálnom platnom cenníku.

6. ZMENY ZMLUVY
1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok a/alebo platného cenníka, a to najmä v prípade zmeny právnych predpisov, zavedenia nových služieb a technológií, inflácie, skvalitňovania služieb, zmeny podmienok na trhu elektronických komunikácií, zvýšenie nákladov Poskytovateľa súvisiacich s poskytovaním služby Linkstation, ako aj v prípade ak bude takáto zmena nevyhnutná z dôvodu technických, prevádzkových alebo iných dôvodov na strane Poskytovateľa. Poskytovateľ bude informovať Užívateľa o zmenách v primeranom predstihu, najmenej však jeden mesiac vopred. Poskytovateľ oznámi Účastníkovi zmenu zmluvných podmienok na trvanlivom nosiči, jasným a zrozumiteľným spôsobom, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty, prostredníctvom zariadenia umožňujúcich prijímanie programov (set-top box), SMS správou s informáciou, kde Účastník nájde informácie o zmene zmluvných podmienok alebo poštovou zásielkou; informácie o zmene zmluvných podmienok môžu byť súčasne sprístupnené Užívateľovi na webovej stránke www.linkstation.cz . Nové podmienky resp. cenník sú platné a pre obe zmluvné strany záväzné dňom určeným v nanovo vydaných podmienkach či cenníku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny týchto podmienok a/alebo cenníka prejavuje Užívateľ súhlas s ich zmenou tým, že bude pokračovať vo využívaní služby Linkstation za účinnosti takto zmenených podmienok a/alebo cenníka a neurobí v súlade s týmito podmienkami žiaden úkon smerujúci k ukončeniu zmluvného vzťahu.
3. V prípade nesúhlasu Užívateľa s podstatnou zmenou podmienok a/alebo cenníka, je Užívateľ oprávnený postupovať podľa bodu 7.7. týchto podmienok, ak Zmluva neupravuje inak.

7. DOBA TRVANIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak.
2. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán, uplynutím dohodnutej doby jej trvania alebo, v prípadoch stanovených v Zmluve alebo v zákone, odstúpením od Zmluvy alebo výpoveďou Zmluvy.
3. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu, ak nemôže naďalej poskytovať službu Linkstation v dohodnutom rozsahu alebo v dohodnutej kvalite, alebo ak ďalšie poskytovanie služby Linkstation nie je technicky uskutočniteľné. Výpovedná lehota uplynie posledným dňom zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bola výpoveď doručená Užívateľovi, pokiaľ by však bola doručená neskôr ako druhý pracovný deň od konca zúčtovacieho obdobia, uplynie až posledným dňom nasledovného zúčtovacieho obdobia.
4. Užívateľ a Poskytovateľ sú zároveň oprávnení Zmluvu písomne vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota uplynie posledným dňom zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bola výpoveď doručená druhej strane Zmluvy, pokiaľ by však bola doručená neskôr ako druhý pracovný deň od konca zúčtovacieho obdobia, uplynie až posledným dňom nasledovného zúčtovacieho obdobia. V prípade výpovedi zmluvného vzťahu zo strany Užívateľa sa už uhradené poplatky a predplatné nevracajú.
5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť s účinnosťou odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane, ak druhá zmluvná strana porušuje túto Zmluvu podstatným spôsobom alebo opakovane. V prípade porušenia Zmluvy zo strany Poskytovateľa zapríčineného vznikom porúch bez zavinenia zo strany Užívateľa sa za podstatné porušenie povinnosti považuje nedodávanie služby Linkstation viac ako 15 dní, pričom musí byť takého neposkytovanie služieb zdokladované. Za opakované porušenie Zmluvy sa považuje, ak ku porušeniu došlo viac ako 2-krát v priebehu 6 mesiacov trvania Zmluvy. Užívateľ toto právo nemá v prípade, že využije špeciálnu ponuku Poskytovateľa, s ktorou je spojený záväzok odoberať služby po určitú dobu dohodnutú v Zmluve alebo v prípade Zmluvy uzatvorenej na dobu určitú.
6. V prípade dojednania Zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov môže Užívateľ od Zmluvy písomne bez uvedenia dôvodu odstúpiť do 14 dní od jej uzavretia. Lehota je zachovaná, ak Užívateľ v jej priebehu odošle Poskytovateľovi oznámenie, že od Zmluvy odstupuje. Poskytovateľ je však oprávnený odpočítať od zaplatenej ceny za službu Linkstation pomernú časť ceny za službu poskytnutú do okamihu odstúpenia od Zmluvy.
7. Ak v Zmluve nie je upravené inak, užívateľ je oprávnený od tejto Zmluvy bez sankcií a bez toho aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady odstúpiť, ak dôjde k podstatnej zmene týchto podmienok a/alebo cenníka, a to do jedného mesiaca od oznámenia zmeny v zmysle čl. 6 ods. 1 týchto podmienok. Právne účinky takéhoto odstúpenia nastanú ku koncu zúčtovacieho obdobia, počas ktorého bolo odstúpenie od Zmluvy doručené Poskytovateľovi.
8. V prípade úmrtia Užívateľa sa bude Zmluva považovať za ukončenú dňom jeho úmrtia. Ak však dôjde k oneskorenému oznámeniu o úmrtí, je Poskytovateľ oprávnený účtovať si poplatky za poskytovanie služby Linkstation v rovnakej výške, ako by boli účtované Užívateľovi.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj z týchto podmienok, nezodpovedá však za ušlý zisk Užívateľa. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Užívateľovi v dôsledku toho, že Poskytovateľ riadne neplní povinnosti stanovené v týchto podmienkach, je obmedzená na povinnosť nahradiť časť zaplatených poplatok za dobu neplnenia povinností Poskytovateľom.
2. Poskytovateľ nie je voči Užívateľovi zodpovedný za vznik škody spôsobenej použitím technicky nevyhovujúceho prijímacieho zariadenia Užívateľa a nezodpovedá ani za jeho funkčnosť alebo prevádzku. Poskytovateľ nezodpovedá za odstraňovanie porúch a výpadku v prijímacom zariadení Užívateľa, ani za škodu spôsobenú v dôsledku použitia takého prijímacieho zariadenia Užívateľom.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu v prípade ukončenia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a vysielateľom programovej služby, alebo treťou osobou majúcou právo disponovať s programovými službami vysielateľa.
4. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorá mu vznikne tým, že Užívateľ nesplní ktorúkoľvek z povinností stanovených týmito podmienkami.
5. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody spôsobenej technickou, kapacitnou alebo inou nespôsobilosťou siete inej spoločnosti, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ šíri obsahové služby.
6. V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Užívateľa stanovených v týchto podmienkach vznikne Poskytovateľovi škoda, je Užívateľ povinný túto škodu Poskytovateľovi nahradiť.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Poskytovateľ prevádzkuje informačný systém, v ktorom sú spracúvané osobné údaje Užívateľov za účelom poskytovania služby Linkstation v súlade s platnými právnymi predpismi SR, konkrétne GDPR, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a ďalšími predpismi.
2. Poskytovateľ spracováva osobné údaje len v nevyhnutnej miere a nevyhnutnom rozsahu k naplneniu účelu spracovania za podmienok upravených Zmluvou a Vyhlásením o ochrane osobných údajov dostupných na webovej stránke www.linkstation.cz. Prevádzkovateľom osobných údajov v rozsahu podmienok tohto článku je Poskytovateľ, pretože Poskytovateľ určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prostredníctvom webových stránok www.linkstation.cz.
3. Poskytovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb (Užívateľov – fyzických osôb alebo členov štatutárneho orgánu Užívateľov – právnických osôb), ktorými sú konkrétne meno, priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, číslo a dátum platnosti dokladu totožnosti a v prípade cudzincov pasu a povolenia na pobyt, adresa bydliska, telefónne číslo a fax, e-mailová adresa, údaje o odoberaných službách, programových balíčkoch, platobná história a údaje o kontaktoch s užívateľom pre účely stanovené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov dostupnom na internetovej stránke www.linkstation.cz. Poskytovateľ je oprávnený len v prípadoch umožnených právnymi predpismi, menovito za týmito účelmi:
a) uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
b) riadna evidencia Užívateľov,
c) príjem a evidencia platieb a evidencia pohľadávok,
d) vybavovanie reklamácií a iných podaní Užívateľov,
e) dodržanie právnej povinnosti správcu,
f) ochrany práv a právom chránených záujmov Správcu alebo tretích osôb.
4. Užívateľ pri tom berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Bez ohľadu na uvedené Užívateľ berie zároveň na vedomie, že neposkytnutím osobných údajov v rozsahu vyžadovanom pri registrácii nie je možné Zmluvu uzavrieť.
5. Osobné údaje Poskytovateľ spracúva po dobu účinnosti Zmluvy, ako i po jej skončení, po dobu trvania premlčacích lehôt alebo do úplného vysporiadania práv a povinností z tohoto zmluvného vzťahu, ak právne predpisy nestanovia inak alebo v prípade splnenia zákonných podmienok pre uplatňovanie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.
6. Poskytovateľ je na základe súhlasu Užívateľa, ktorý udeľuje pri uzavretí Zmluvy, oprávnený spracúvať v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje uvedené v bode 3 na účely marketingu, predovšetkým propagácie a ponúkanie služieb a produktov Poskytovateľa, šírenia ďalších obchodných oznámení , vykonávanie prieskumov spokojnosti a na zvyšovanie kvality služieb. Za týmto účelom môže Poskytovateľ využívať aj tzv. cookies (malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači Užívateľa) pri návšteve webových stránok Poskytovateľa. Užívateľ má právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Poskytovateľ je oprávnený osloviť Užívateľa za účelom informovania o ponukách a službách v súvislosti s Užívateľom odoberanými službami aj bez výslovného súhlasu Užívateľa. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek uplatniť námietku v prípade nesúhlasu s týmto postupom.
7. Poskytovateľ je oprávnený vyhotovovať záznam telefonických rozhovorov z telefonátov na čísla liniek zákazníckeho servisu a ukladať zvukové záznamy z týchto volaní, t.j. záznamy týkajúce sa osoby Užívateľa alebo prejavov jeho osobnej povahy, takisto je oprávnený použiť takto získané záznamy na účely vyhodnocovania požiadaviek Užívateľa, rozsahu a kvality služby Linkstation poskytovanej Užívateľovi, ako i posudzovanie a vybavovanie sťažností a podnetov Užívateľov. Nahrávanie podľa tohoto odseku sa uskutočňuje po predchádzajúcom upozornení Užívateľa vo forme zaznenia hlášky o nahrávaní. V prípade, že volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením takéhoto zvukového záznamu, môže po zaznení hlášky ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na Poskytovateľa iným vhodným spôsobom.
8. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje Užívateľa, ktoré je oprávnený spracúvať na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe súhlasu Užívateľa s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných než automatizovaných prostriedkov spracúvania.
9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi.
10. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený poskytovať informácie a údaje spracúvané pri poskytovaní služby Linkstation v nevyhnutnom rozsahu:
a) tretím osobám, ktoré Poskytovateľ poveril vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Poskytovateľa voči Užívateľovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Poskytovateľa, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Poskytovateľa na tretiu osobu, a to i po ukončení zmluvného vzťahu s Užívateľom,
b) súdom a iným orgánom verejnej správy, pokiaľ je to potrebné na uplatnenie práv Poskytovateľa voči Užívateľovi alebo splnenia zákonnej povinnosti Poskytovateľa,
c) obchodným zástupcom Poskytovateľa alebo iným subjektom (sprostredkovateľom alebo príjemcom), ktorí budú na základe poverenia Poskytovateľa konať v jeho mene ako sprostredkovatelia alebo obchodný partneri pri poskytovaní služby Linkstation (vrátane jej objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií). Podrobné informácie o jednotlivých sprostredkovateľoch a príjemcoch získajú Užívatelia prostredníctvom kontaktov dostupných vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke www.linkstation.cz.
11. Užívateľ má právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na presnosť údajov a právo namietať. S otázkami či pripomienkami v tejto súvislosti sa môže Užívateľ obrátiť na kontakty uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke www.linkstation.cz.

10. REKLAMÁCIA
1. Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť  faktúry, nesúlad v cene predplatenej služby a riadne poskytovanie služby Linkstation v lehote tridsať dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo od zistenia nesúladu v cene predplatenej služby alebo závady poskytnutej služby. Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté služby Linkstation.
2. Užívateľ je oprávnený reklamovať neposkytovanie služby Linkstation zavinené Poskytovateľom a žiadať vrátenie pomernej časti ceny za čas takéhoto neposkytovania, ak služba Linkstation nebola poskytovaná nepretržite viac ako 24 hodín od riadneho oznámenia Užívateľom. Pomerná časť ceny môže byť odpočítaná z ceny aktuálneho poplatku. Užívateľ je povinný si uplatniť toto právo u Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby.
3. V prípade, ak Užívateľ neuplatní svoje právo podľa ods. 1 a ods. 2 týchto podmienok, tak márnym uplynutím lehoty podľa ods. 1 resp. ods. 2 týchto podmienok toto jeho právo zanikne.
4. Užívateľ môže reklamáciu uplatniť u Poskytovateľa osobne alebo doporučeným listom, pričom Poskytovateľ je povinný Užívateľovi vydať písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie.
5. Poskytovateľ je povinný reklamáciu prešetriť a výsledok na trvanlivom nosiči oznámiť Užívateľovi do tridsať dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne doručená Poskytovateľovi.
6. V prípade, že prešetrenie reklamácie Užívateľa je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsaťdňovej lehote objektívne možné zabezpečiť alebo z iných dôvodov uvedených v právnych predpisoch, je Poskytovateľ  oprávnený túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; Poskytovateľ je povinný o predĺžení informovať Užívateľa na trvanlivom nosiči pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Poskytovateľ odošle svoje oznámenie Užívateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.
7. Ak si Užívateľ zvolí spôsob, ktorým ho má Poskytovateľ informovať o spôsobe vybavenia reklamácie, Poskytovateľ mu oznámi vybavenie reklamácie týmto spôsobom; to platí aj pre oznámenie o predĺžení lehoty na prešetrenie reklamácie. Oznámenie o výsledku prešetrenia reklamácie obsahuje minimálne deň podania reklamácie, číslo reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie a označenie Poskytovateľa.
8. Ak Poskytovateľ písomne neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do uplynutia lehoty podľa ods. 5, resp. do uplynutia predĺženej lehoty podľa ods. 6, reklamácia sa považuje za opodstatnenú. Užívateľ má v takomto prípade právo odstúpiť od Zmluvy bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady, do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie.
9. V prípade neodôvodnených reklamácií nie je Poskytovateľ povinný tieto reklamácie prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Užívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov ako sú uvedené v ods. 1 tohto článku podmienok.
10. Spôsob vybavenia reklamácie podľa ods. 8 podmienok platí aj v prípade reklamácie Užívateľa doručenej Poskytovateľovi oneskorene, t. j. po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 1, resp. ods. 2 podmienok.
11. V prípade, že reklamácia Užívateľa bude uznaná za opodstatnenú, má Užívateľ právo na vrátenie preplatku alebo na vrátenie uhradeného poplatku, a to v lehote 1 mesiaca odo dňa kladného vybavenia reklamácie, prípadne Poskytovateľ dohodne s Užívateľom iný spôsob odškodnenia.

11. DORUČOVANIE
1. Akýkoľvek úkon, správa, dokument, reklamácia či iné podanie Účastníka adresované Poskytovateľovi vyvoláva právne účinky, len ak bolo poslané písomne vo forme listiny na doručovaciu adresu Poskytovateľa. Takéto podanie sa považuje za doručené okamihom doručenia listiny do dispozičnej sféry Poskytovateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnený doručovať aj elektronicky na elektronickú adresu Účastníka. Všetky úkony, správy, dokumenty, upomienky a iné informácie posielané elektronicky sa považujú za riadne doručené uplynutím troch dní odo dňa ich zaslania, ak nebude preukázané skoršie doručenie.

12. RIEŠENIE SPOROV
1. Poskytovateľ a Účastník sa dohodli, že prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou.
2. Ak Užívateľ po reklamačnom konaní nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Užívateľ má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
3. Subjektom príslušným na alternatívne riešenie sporov s Poskytovateľom je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, www.teleoff.gov.sk príp. Český telekomunikační úřad, www.ctu.cz. Užívateľ má právo riešiť spor aj prostredníctvom platformy ODR – alternatívneho riešenia sporov. Užívateľ má právo zvoliť si na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto podmienky boli vydané dňa 21.06.2022.
2. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a podmienkami majú prednosť dojednania v Zmluve.
3. Ak je miesto inštalácie služby na území Slovenskej republiky, právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V opačnom prípade sa neupravené právne vzťahy spravujú právnym poriadkom Českej republiky.
4. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy a/alebo podmienok je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a podmienok. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy a podmienok.